Стартира проект „Интеграция, чрез неформално образование“ в училището в Брегово, с партньорството на Сдружение „Активно общество“

На 8 ноември екипът на проект „Интеграция, чрез неформално образование“ проведе пресконференция в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Брегово. По време на пресконференцията ръководителят на проекта Илияна Кръстева запозна обществеността с целите, целевите групи и дейностите, които ще бъдат изпълнявани в рамките на проекта, който е с продължителност 10 месеца. За реализацията на проекта училището в Брегово си партнира със Сдружение „Активно общество“ – град Видин.

„Проектът „Интеграция чрез неформално образование“ цели да създаде качествен иновативен модел за ефективна социализация на учениците от ромската етническа група от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Брегово, основан на принципите на неформалното образование. Основната цел на проекта е чрез създаване на мултикултурна образователна среда да обхване и задържи в образователната система учениците от 1 до 8 клас от ромски произход, като ги мотивира да продължат в гимназиален етап“, каза Илияна Кръстева.
„Чрез проекта ще се създадат 2 броя образователни програми, създаващи условия за равен достъп до качествено образование на ученици от ромското малцинство и утвърждаващи интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система, чрез съхраняване на културната идентичност на учениците от всички етноси. За пълноценната социализация на учениците от ромската етническа група образователните програми включват дейности с 20 ученици от 1 до 4 и с още 20 ученици от 5 до 8 клас, както и с 10 учители и 20 родители“, обясни Павла Цветкова, координатор по проекта.
Целевите групи в проекта ще преминат обучения за недопускане на дискриминация, чрез методите на неформалното образование, създаване на мултикултурна среда и повишаване на информацията за ползите от образованието. В рамките на проекта ще се формират 2 групи ученици, учителски клуб, училище за родители и доброволчески клуб. Ще се изследват и анализират обществените и училищни нагласи за интеграция на ученици от ромски произход и ще се изготви общински план за интеграция на етническите малцинства и предотвратяване на вторичната сегрегация, допълни Цветкова.
„Благодарим на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за гласуваното доверие“, каза в заключение Илияна Кръстева.

 

   
© Активно Общество